Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Sådan håndterer vi personoplysninger

En ny EU forordning vedrørende håndtering af persondata er trådt i kraft 25. maj 2018. Forordningen indeholder blandt meget andet virksomheders pligt til at oplyse borgere om, hvordan man håndterer personoplysninger.

 

Her er en kort redegørelse, hvor du kan se, hvordan personoplysninger håndteres i relation til kirkekontoret i Gråsten.

 

Kirkekontoret i Gråsten

Kirkekontoret betjener Gråsten, Adsbøl, Kværs, Rinkenæs, Egernsund, Sottrup, Nybøl og Ullerup sogne.

Kontaktoplysninger

Kirkekontoret

Kirkegårdsvej 49

6300 Gråsten

Tlf. 20 80 71 70; E-mail graasten.sogn@km.dk

 

Hvem er dataansvarlig?

Kirkebogsførende præster er dataansvarlige for personregistreringen.

Præster er dataansvarlig for de personoplysninger som håndteres i forbindelse med kirkelige aktiviteter.

De enkelte menighedsråd er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vedrører -kirkegårde og gravstedsaftaler og personaleadministration

Hvad er lovgrundlaget og formålet med håndteringen af personoplysninger?

Håndteringen af personoplysninger sker ifølge -

 

 • Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v.

  BEK nr 1034 af 04/09/2017

 

 • Cirkulære om førelse af folkekirkens ministerialbøger i den elektroniske kirkebog og om udfærdigelse af attester og udskrifter m. v.

  CIR nr 57 af 30/06/2006

 

 • Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

  LBK nr. 329 af 29. marts 2014, med de ændringer, der følger af § 6 i lov nr. 656 af 8. juni 2016.

 

Formålet med håndteringen af personoplysninger er:

 • Kirkebogsføring

 • Kirkegårdsdrift

 • Planlægning og service i forbindelse med

  • Dåb

  • Konfirmation

  • Vielser/velsignelser

  • begravelser/bisættelser

  • Andre begivenheder hvor der indgår kirkelig handling

  • Aktiviteter som babysalmesang, minikonfirmander m.fl.

 

Hvis vi har brug for at anvende oplysningerne til andre formål eks. opslag på Face book og hjemmeside, beder vi om samtykke.

Samtykket gives mundtligt.

I forbindelse med konfirmation og forløb for minikonfirmander gives et skriftligt samtykke.

Et samtykke kan til en hver tid tilbagekaldes.

 

Hvilke typer personoplysninger er der tale om?

Vi håndterer almindelige personoplysninger som navn, cpr.nr., adresse og øvrige kontaktoplysninger.

I forbindelse med kirkebogsføring kan det i særlige tilfælde være nødvendigt at udveksle oplysninger med kommunale personregisterkontorer.

 

Oplysning om religiøst tilhørsforhold vil naturligvis i de fleste tilfælde kunne udledes af den sammenhæng oplysningerne anvendes i. Derudover håndterer vi i enkelte tilfælde andre særlige personoplysninger som etnicitet og i forbindelse med tildeling af julehjælp i Gråsten og Adsbøl sogne, fremgår oplysninger om sociale forhold.

 

Hvem ser oplysningerne?

Ved henvendelse til præst eller kirkekontor har disse adgang til oplysningerne.

Er der tale om kirkegårdsdrift og kirkelige handlinger, har kirkegårdslederen, kirkegårdens medarbejdere og evt. kirkens medarbejdere adgang til oplysningerne.

I forbindelse med uddeling af julehjælp se oplysningerne af menighedsrådets for mand og kasserer.

 

Hvor længe opbevarer vi oplysningerne?

Oplysningerne opbevares efter gældende regler.

Registrering af gravsteder har ingen udløbsdato

 

Hvilke rettigheder har man?

Persondataforordningen giver borgeren en række rettigheder i forhold til håndtering af personoplysninger.

Man har -

 • Ret til at se egne oplysninger

 • Ret til få rettet egne ukorrekte oplysninger

 • Ret til sletning (i særlige tilfælde)

 • Ret til indsigelse mod ellers lovlig håndtering af egne oplysninger

 • Ret til at få egne oplysninger udleveret / overført til anden dataansvarlig

   

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte kirkekontoret tlf. 20 80 71 70

Læs mere om rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder www.datatilsynet.dk

 

Du kan indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 

Gråsten den 24. maj 2018

Gråsten Adsbøl menighedsråd